แสงไฟส่องสว่าง สำคัญและจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และการที่จะให้ได้ระบบแสงสว่างที่เหมาะสมเพื่อการมองเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ ยังขึ้นอยู่กับติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างที่มีความมั่นคงแข็งแรง การติดตั้งและขนาดของเสาไปได้มาตรฐาน การติดตั้งเสาไปอย่างไรให้มั่นคงแข็งแรงและไฟฟ้าส่องสว่างได้ดี  บทความนี้มีความรู้เกี่ยวกับเข็มเหล็กกับการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง มาแนะนำ

เข็มเหล็กกับการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง

เข็มเหล็ก เป็นระบบฐานรากสำเร็จรูปที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น และการติดตั้งมีความมั่นคงแข็งแรง ลักษณะการใช้งานเข็มเหล็กจะมีลักษณะพิเศษคือเป็นแท่งใบเกลียวรูปทรงกรวย จะช่วยยึดเกาะพื้นดิน และสร้างความสมดุลในการรับน้ำหนักเสาไฟฟ้า โดยคุณสมบัติที่โดดเด่นของเข็มเหล็ก ได้แก่

  1. เป็นระบบฐานรากที่ติดตั้งเสาไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วทั้งในพื้นที่ปกติ และในพื้นที่แคบ
  2. ระยะการติดตั้งใช้เวลาเจาะเพียง 30-60 นาที ต่อต้น ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงาน
  3. งานติดตั้งฐานรากเข็มเหล็กสำหรับติดตั้งเสาไฟฟ่าส่องสว่างใช้ทรัพยากรแรงงานในการติดตั้ง

เพียง 2-3 คน เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้แรงคนหรือเครื่องจักรในการติดตั้ง ทำให้ประหยัดค่าจ้างแรงงานได้มาก

  1. เข็มเหล็ก เป็นระบบฐานรากที่ติดตั้งด้วยวิธีการเจาะลงไปในชั้นดินได้เลย
  2. การทำงานหรือการใช้เข็มเหล็กไร้แรงสั่นสะเทือนในระหว่างการติดตั้ง ช่วยลดมลภาวะทาง

เสียง และมลภาวะทางอากาศในขณะที่ติดตั้ง

วิธีติดตั้งเข็มเหล็กกับเสาไฟฟ้าส่องสว่าง

1.วิธีการติดตั้งแบบ HAND DRILL เป็นวิธีการติดตั้งที่ให้ความกระชับ และความรวดเร็วในการทำงานใช้แรงงานในการติดตั้งด้วยเทคนิคการหมุนแกนเจาะเพียง 2 คนเท่านั้น เหมาะสำหรับพื้นที่แคบ ๆ หรือ พื้นที่หน้างานที่กระแสไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ซึ่งสามารถติดตั้งได้ตั้งแต่เข็มเหล็กขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดกลางบางประเภท

  1. วิธีการติดตั้งแบบ HAND DRIVE การติดตั้งด้วยวิธีนี้ใช้เครื่องหมุนแกนเจาะไฟฟ้าแบบบังคับมือ โดยใช้แรงงานในการควบคุมเพียง 2 คน ให้ความสะดวกรวดเร็ว สามารถติดตั้งได้ตั้งแต่เข็มเหล็กขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดกลาง
  2. วิธีการติดตั้งแบบ MACHINE DRIVE การติดตั้งด้วยวิธีนี้เป็นการใช้เครื่องเจาะกำลังสูง หรือ ที่เรียกว่ารถ MDG โดยใช้แรงงานในการควบคุม 2-3 คน เป็นวิธีการติดตั้งที่ให้ความสะดวกรวดเร็ว สามารถติดตั้งเข็มเหล็กได้ทุกขนาดทุกประเภท

สำหรับงานติดตั้งฐานรากเข็มเหล็กรองรับเสาไฟส่องสว่างสามารถใช้กับเสาไฟได้หลากหลายประเภท ทั้งเสาไปส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ เข็มเหล็กเพื่อรองรับเสาไฟฟ้าส่องสว่างอัจฉริยะ เสาไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง และอื่น ๆ